Aanmelden

Kennismaken
Als je belangstelling hebt voor onze school, ben je van harte welkom voor een rondleiding met de directeur van de school. Tijdens deze rondleiding word je geïnformeerd over Daltononderwijs in het algemeen en kun je ervaren hoe dat op De Tandem in het bijzonder gestalte krijgt. Iedere eerste maandag van de maand, tenzij deze op een verlof- of feestdag valt, is er een rondleiding vanaf 8:45 uur. Je hoeft je hiervoor niet op te geven en je kunt de rondleiding vrijblijvend volgen. 


Aannamebeleid Daltonbasisschool de Tandem
Leerlingen kunnen vanaf de geboorte worden aangemeld d.m.v. het vooraanmeldingsformulier. Je kunt dit formulier afhalen op school of hier downloaden. Dit formulier dient door één ouder ondertekend te zijn en heeft geen wettelijke basis. Zodra je kind drie jaar is, kan de vooraanmelding worden omgezet in een definitieve aanmelding. Het aanmeldformulier krijg je opgestuurd en dient volledig te worden ingevuld en door beide ouders te worden ondertekend. Indien dit niet mogelijk is, dient de ouder dit beargumenteerd en gedocumenteerd aan te geven. Als de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, beslist de school binnen zes weken (+ vier weken uitlooptijd) of het kind plaatsbaar is. Dit hangt af van het ondersteuningsprofiel van de school.

 

Bij een te groot aantal aanmeldingen hanteert de Tandem voorrangsregels, waarbij kinderen uit categorie 1 en 2 in principe automatisch geplaatst worden. De voorrangsregels zijn: 

1. Leerlingen die een oudere broer/zus hebben die op de Tandem zit.

2. Kinderen van medewerkers van Panta Rhei.

3. Ouders die bewust kiezen voor Daltononderwijs.

4. Leerlingen woonachtig in het voedingsgebied van de school. Dit gebied wordt begrensd door de A12, de spoorbaan Den Haag-Amsterdam, de Karel Doormanlaan in Voorschoten en de A4.

Ieder kwartaal kunnen er 7 tot 9 leerlingen geplaatst worden, met een maximum van 30 per jaar.  Indien er binnen een kwartaal meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, bepaalt het lot welke leerlingen uit categorie 3 en 4 geplaatst kunnen worden. De loting wordt gedaan onder toezicht van de Medezeggenschapsraad.

Op dit moment zijn de beschikbare plaatsen als volgt verdeeld:

Periode                     Geboortejaar     Beschikbare plaatsen      Loting             

Q4 (okt, nov, dec)           2020                          5                        08-01-2024

Q1 (jan, feb, mrt)             2021                           9                        02-04-2024

Q2 (apr, mei, jun)            2021                           9                        24-06-2024

Nog niet ingevulde plaatsen in een kwartaal kunnen op basis van de voorrangsregels opgevuld worden met leerlingen van de wachtlijst van een voorgaand kwartaal. Per kwartaal houden we na de loting maximaal 2 wachtlijst-plaatsen aan. Ouders dienen zelf aan te geven een wachtlijstplek aan te willen houden. Alleen indien er in het volgend kwartaal minder leerlingen dan het beschikbare aantal plaatsen aangemeld zijn, kan er ruimte ontstaan voor het plaatsen van leerlingen die op deze wachtlijst staan.

Na plaatsing maken het kind én ouders kennis met de leerkracht. In dit gesprek worden o.a. de wendagen afgesproken. Kleuters van 3 jaar en 10 maanden oud, die bij ons geplaatst zijn, mogen vijf maal een dagdeel komen wennen. Vanaf de eerste schooldag na de vierde verjaardag, wordt je kind door ons professionele team van leraren zelfbewust de wereld in begeleid.
 

Zij-instromers
Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school van herkomst. Uit beide bronnen moet blijken dat de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Plaatsing is alleen mogelijk in groepen waar geen wachtlijst is.

Schoolondersteuningsprofiel
De Tandem heeft, net als iedere basisschool, een schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven welke (extra) ondersteuning voor leerlingen binnen de mogelijkheden van de school passen. Mocht je kind ondersteuning nodig hebben, die niet past bij ons ondersteuningsprofiel, dan verwijzen we je door naar een andere school binnen ons bestuur of binnen ons samenwerkingsverband.

Het volledige aanmeldingsbeleid en het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn beiden op aanvraag in te zien bij de directie van de school.

(Voor)aanmeldingsformulier

Je kunt dit formulier aan ons mailen via info@detandem.nl.