Aanmelden

Kennismaken
Als je belangstelling hebt voor onze school, ben je van harte welkom voor een rondleiding met de directeur van de school. Tijdens deze rondleiding word je geïnformeerd over Daltononderwijs in het algemeen en kun je ervaren hoe dat op De Tandem in het bijzonder gestalte krijgt. Iedere eerste maandag van de maand is er een rondleiding van 8:45 tot 9:45 uur. Je hoeft je hiervoor niet op te geven.

Op vrijdag 3 april 2020 houden we een open dag van 9:00 tot 11:00 uur. Je bent van harte welkom om de school die dag in bedrijf te zien.

Het (voor)aanmeldingsformulier kun je hier downloaden en opsturen naar de school. 

Aannamebeleid Daltonbasisschool de Tandem

NB deze regeling geldt voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2016.

Leerlingen kunnen vanaf de geboorte worden aangemeld d.m.v. het vooraanmeldingsformulier op de website. Je kunt dit formulier afhalen op school of hier downloaden. Dit formulier dient door één ouder ondertekend te zijn en heeft geen wettelijke basis. Zodra het kind drie jaar is, kan de vooraanmelding worden omgezet in een definitieve aanmelding. Het aanmeldformulier krijgt u opgestuurd en dient volledig te worden ingevuld en door beide ouders te worden ondertekend. Indien dit niet mogelijk is, dient de ouder dit beargumenteerd en gedocumenteerd aan te geven. Als de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, beslist de school binnen zes weken (+ vier weken uitlooptijd) of het kind plaatsbaar is. Dit hangt af van het ondersteuningsprofiel van de school.

Bij een te groot aantal aanmeldingen hanteert de Tandem voorrangsregels, waarbij kinderen uit categorie 1 en 2 automatisch geplaatst worden. De voorrangsregels zijn: 

1.       Leerlingen die een oudere broer/zus hebben die op de Tandem zit.

2.      Kinderen van medewerkers van Panta Rhei.

3.      Leerlingen woonachtig in de wijken ’t Lien, Rietvink, Damcentrum, Klein Plaspoelpolder, Raadhuiskwartier, Verzetsheldenwijk en Gravenwijk.

4.      Ouders die bewust kiezen voor Daltononderwijs.

Ieder kwartaal kunnen er 8 leerlingen geplaatst worden, met een maximum van 30 per schooljaar.  Indien er binnen een kwartaal meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, bepaalt het lot welke leerlingen uit categorie 3 en 4 geplaatst kunnen worden. De loting wordt gedaan onder toezicht van de Medezeggenschapsraad. De kwartalen die gehanteerd worden zijn:


Nog niet ingevulde plaatsen in een kwartaal kunnen op basis van de voorrangsregels opgevuld worden met leerlingen van de wachtlijst van een voorgaand kwartaal. Per kwartaal houden we na de loting maximaal 2 wachtlijst-plaatsen aan. Ouders dienen zelf aan te geven een wachtlijstplek aan te willen houden. Alleen indien er in het volgend kwartaal minder dan 8 leerlingen geplaatst worden, kan er ruimte ontstaan voor het plaatsen van leerlingen die op de wachtlijst staan.
NB: deze nieuwe aannameregels gelden voor kinderen geboren op of na 1 oktober 2016.

Als het kind geplaatst is, volgt binnen drie maanden voor de vierde verjaardag van het kind een intakegesprek met de Bouwcoördinator, waarbij het kind en ouders aanwezig zijn. Hierna maakt het kind met ouders kennis met de leerkracht. In dit gesprek worden o.a. de wendagen afgesproken. De dag na de vierde verjaardag is de eerste echte schooldag.

Wennen
Kleuters van 3 jaar en 10 maanden oud, die bij ons geplaatst zijn, mogen vijf maal een dagdeel komen wennen. Je kunt in overleg met de toekomstige leraar van je kind een aantal van deze wendagen plannen. Vanaf de eerste schooldag, op of na de vierde verjaardag, wordt je kind door ons professionele team van leraren zelfbewust de wereld in begeleid.

Zij-instromers

Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school van herkomst. Uit beide bronnen moet blijken dat de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Plaatsing is alleen mogelijk in groepen waar geen wachtlijst is.


Schoolondersteuningsprofiel
De Tandem heeft, net als iedere basisschool, een schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven welke (extra) ondersteuning voor leerlingen binnen de mogelijkheden van de school passen. Mocht je kind ondersteuning nodig hebben, die niet past bij ons ondersteuningsprofiel, dan verwijzen we je door naar een andere school binnen ons bestuur of binnen ons samenwerkingsverband.

Het volledige aanmeldingsbeleid en het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn beiden op aanvraag in te zien bij de directie van de school.

(Voor)aanmeldingsformulier