Ondersteuningsniveaus

Iedere Panta Rhei-school heeft zijn eigen gezicht en zijn eigen manier van werken. Dat is goed en dat willen wij graag zo houden. Maar wel allemaal met hetzelfde doel: het verzorgen van uitstekend onderwijs, passend bij de talenten van ieder kind. Dit in samenwerking met kind en ouders, zodat alle betrokkenen samen zorg kunnen dragen voor een optimale ontwikkeling van het kind.

De missie van onze scholen is het verzorgen van uitstekend onderwijs. Dat kunnen wij niet alleen. Door groeiende professionaliteit en het vergroten van de deskundigheid van onze medewerkers kunnen wij uw kind veel bieden. Het komt voor dat het goed begeleiden van de ontwikkeling van een kind om meer deskundigheid vraagt dan de school in huis heeft. Dan wordt in overleg met u gekeken welke stappen gezet moeten worden. Is het bijvoorbeeld zinvol deskundigen van het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk of gespecialiseerde scholen te betrekken bij de school, de leerkracht en uw kind? Iedere stap, ongeacht het ondersteuningsniveau waarop deze plaats vindt, heeft altijd tot doel de juiste keuzes voor de begeleiding van uw kind te maken.
Om tot optimale ontwikkeling van uw kind te komen, werken alle scholen van onze stichting met een model dat bestaat uit vier ondersteuningsniveaus. In dit model kunt u terug vinden op welk niveau uw kind door de school wordt ondersteund en welke mogelijkheden er op het gebied van de ondersteuning zijn. Ondersteuning kan dus op verschillende niveaus plaatsvinden. De verschillende ondersteuningsniveaus staan los van elkaar: het kan voorkomen dat een kind van niveau 0 naar niveau 1 en vervolgens van niveau 2 naar niveau 3 gaat. Het is echter ook mogelijk dat vanaf niveau 1 naar niveau 3 wordt gegaan of dat uw kind van niveau 2 terug naar niveau 0 gaat. De school informeert u over de juiste aanpak voor uw kind.
Hieronder volgt per niveau een korte toelichting:

Ondersteuningsniveau 0:
Op dit ondersteuningsniveau werkt uw kind op zijn of haar niveau binnen het aanbod in de groep. In de groep wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die zich gemiddeld ontwikkelen, leerlingen die een langzamer dan gemiddelde ontwikkeling doormaken en leerlingen die zich sneller dan gemiddeld ontwikkelen. Voor al deze leerlingen beschikt de school over een aanpak binnen de reguliere lesmethoden van de school.

Ondersteuningsniveau 1:
Uw kind heeft meer nodig dan het gedifferentieerd aanbod van niveau 0. De leerkracht overlegt met u, uw kind en met derden binnen de school, bijvoorbeeld de Intern Begeleider, een intern specialist of een collega. Eventueel wordt door middel van intern aanvullende onderzoeken nader bekeken wat uw kind nodig heeft. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de school wordt vervolgens een extra of aangepast aanbod georganiseerd. De ondersteuning die uw kind op dit niveau krijgt, valt nog steeds onder de basisondersteuning die scholen op eigen kracht behoren te kunnen bieden. De wijze waarop de scholen invulling geven aan de basisondersteuning kan verschillend zijn. De ondersteuning kan worden gegeven door de eigen leerkracht in de reguliere groep. Ook kan er, indien deze mogelijkheid op school aanwezig is, voor gekozen worden om de extra ondersteuning door bijvoorbeeld een onderwijsassistent of remedial teacher te laten geven.

Ondersteuningsniveau 2:
De school geeft aan handelingsverlegen te zijn. Eerdere pogingen om uw kind optimaal te kunnen begeleiden, hebben te weinig succes opgeleverd of de hulpvraag van uw kind is dusdanig specifiek dat deze de deskundigheid van de school overstijgt. Na overleg met u worden externe deskundigen benaderd en wordt mede op basis van hun input een plan voor uw kind opgesteld en wordt dit plan uitgevoerd. Indien van toepassing wordt in deze fase samen met u en de externe deskundigen verkend of uw kind op de school wel op zijn of haar plaats is of dat wellicht plaatsing op een andere school meer recht doet aan de ontwikkelbehoefte van uw zoon/dochter.

Ondersteuningsniveau 3:
Op dit ondersteuningsniveau zijn er drie mogelijkheden:
1. Uw kind blijft op de school, maar heeft wel een geheel op uw kind afgestemde aanpak nodig. Bij het tot stand komen en de uitvoering van deze aanpak wordt gebruik gemaakt van expertise van externe deskundigen van bijvoorbeeld het samenwerkingsverband. Er kan sprake zijn van een (individueel) arrangement van waaruit een specifieke aanpak voor uw kind wordt bekostigd.
2. Uw kind blijft op de school, maar heeft wel een geheel op uw kind afgestemde aanpak nodig. Uw kind volgt op één of meerdere gebieden een eigen leerlijn met eigen ontwikkeldoelen. De school werkt dan bijvoorbeeld aan de hand van een zgn. ontwikkelingsperspectief waarin staat naar welk niveau met uw kind wordt toegewerkt.
3. Soms komt het voor dat besloten moet worden dat uw kind, ondanks alle extra zorg die geboden is, toch beter op zijn of haar plaats is op een andere school. Bijvoorbeeld een school die gespecialiseerd is op het gebied van de hulpvraag van uw kind. In die gevallen wordt uw kind in ondersteuningsniveau 3 volgens een plan van aanpak begeleid tot het moment waarop de overstap naar de andere school gemaakt kan worden.
In het ondersteuningsplan van de school van uw kind vindt u schoolspecifieke informatie over de vier ondersteuningsniveaus binnen onze stichting.