Overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs

Halverwege groep 8 krijgen alle leerlingen een basisschooladvies. Dit advies beschrijft op welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs je kind kan aansluiten. Je hebt het advies nodig om je kind aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is een bindend advies en de school voor voortgezet onderwijs mag bij plaatsing van je kind niet afwijken van dit advies.

Binnen Panta Rhei hanteren alle scholen een uniforme procedure voor het opstellen van het basisschooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs. Je kunt deze procedure hier lezen.

Voor meer informatie:
www.bovohaaglanden.nl
www.scholenwijzer.denhaag.nl

Voorlopige uitstroomverwachting en het basisschooladvies

Allereerst geven we je informatie over hoe het basisschooladvies tot stand komt. Om tot een goed advies te komen wordt gekeken hoe je kind zich de afgelopen jaren op de school heeft ontwikkeld. De uitkomsten van zowel methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen worden meegenomen in een oordeel over de wijze waarop je kind zich cognitief heeft ontwikkeld. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen en het welbevinden van je kind een belangrijke rol.

Voor ouders is het soms lastig in te schatten op welk onderwijsniveau hun kind functioneert. Daarom informeren wij je tijdig. Al in groep 6 en 7 delen wij de uitstroomverwachting voor je kind met zowel ouders als kind. Je krijgt dan te horen welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het best aansluit bij de ontwikkelingslijn van je kind op dat moment. De uitstroomverwachting geeft, op basis van de informatie in groep 6 en 7 over de ontwikkeling van je kind, een indruk van de te verwachte uitstroom. Het definitief basisschooladvies wordt pas halverwege groep 8 geformuleerd en kan dus in individuele gevallen hoger of lager uitvallen als de ontwikkeling van je kind hiertoe aanleiding geeft. Bij zowel de uitstroomverwachting als het uiteindelijk basisschooladvies zijn meerdere personen betrokken: zowel de huidige leerkracht als voorgaande leerkrachten en de Intern Begeleider dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige advisering.

Eindtoets

Eind groep 8 wordt bij alle leerlingen van groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij informeren je op de informatieavond van groep 8 over deze eindtoets. De eindtoets geeft een indicatie van het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs waarop je kind het best aan zal sluiten. Ondanks het feit dat het basisschooladvies al is gegeven, blijft deze toets een belangrijk meetmoment: de toets levert immers objectieve informatie over of je kind inderdaad presteert op het door de school ingeschatte onderwijsniveau. In de meeste situaties komen de resultaten van de eindtoets en het uitgebrachte schooladvies overeen. Als de resultaten op de eindtoets lager uitvallen dan het basisschooladvies dan blijft het bindend schooladvies staan. Als je kind echter op de eindtoets op een hoger onderwijsniveau uitkomt dan bij het basisschooladvies dan is de school verplicht het basisschooladvies te overwegen. Wij gaan dan met je in gesprek en brengen dan samen in kaart of er, naast het hogere resultaat op de eindtoets, meer indicatoren zijn die een bijstelling van het basisschooladvies kunnen verantwoorden. Vervolgens besluit de directeur van de school of bijstelling plaatsvindt. Bij een herzien advies nemen wij contact op met de school voor voortgezet onderwijs.

​Informatieplicht

De basisschool heeft een informatieplicht aan het voortgezet onderwijs. Uitwisseling van informatie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs gaat middels een onderwijskundig rapport (OKR). In dit OKR staat het basisschooladvies met een onderbouwing. Je hebt als ouder recht op inzage in het OKR. Ook mag je gebruik maken van je recht om informatie aan het OKR toe te voegen. Het OKR wordt via een beveiligde digitale omgeving door de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs verstrekt. Daarnaast kan een zogenaamde ‘warme overdracht’ plaatsvinden: medewerkers van de school voor voortgezet onderwijs hebben dan persoonlijk contact met de leerkracht van je kind om nader af stemmen op welke wijze je kind het best begeleid kan worden in het voortgezet onderwijs.

Vragen over bovenstaande informatie kun je stellen aan de leerkracht van groep 8.